Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Přestože jsme správnosti informací na stránkách společnosti König věnovali veškerou péči, předkládáme tyto informace „tak, jak jsou“ a odmítáme jakoukoli výslovnou nebo implicitní záruku správnosti, úplnosti či aktuálnosti poskytovaných informací. Berete na vědomí, že používáte tyto webové stránky, včetně mj. zde přítomných odkazů a informací obsažených na tomto webu, výhradně na Vaše riziko. Společnost König dále nenese odpovědnost za obsah jakýchkoli webových stránek třetích stran a poskytuje příslušné odkazy na svých stránkách pouze pro Vaši snadnější orientaci. Veškeré materiály na stránkách společnosti König, včetně mj. textů, fotografií, grafiky a obrázků, mohou vykazovat technické chyby, překlepy nebo jakékoli jiné druhy chyb a nepřesností. Společnost König ani jiné společnosti s ní spojené nenesou odpovědnost za žádné takovéto chyby či nepřesnosti.

Toto platí rovněž pro „Návod k montáži“ na těchto stránkách a veškeré z něho plynoucí závěry, který představuje pouze službu poskytovanou výhradně pro informační účely a neobsahuje rady ani doporučení, které by mohly být spolehlivým základem pro rozhodování nebo konání. Veškeré údaje a informace poskytnuté v „Návodu k montáži“ vycházejí z testování produktů König na specifických produktech třetích stran. Technické součásti, kvalita výkonu atd. těchto produktů třetích stran a jejich částí se mohly kdykoli po testování provedeném společností König změnit (aniž by si toho tato byla vědoma nebo se na tom podílela). Společnost König ani jiná společnost s ní spojená tudíž nenese odpovědnost (pokud není výslovně určeno jinak na základě závazných právních předpisů) za hmotné škody nebo poranění osob v důsledku používání produktu König v rozporu s kterýmkoli z návodů k použití nebo uživatelských manuálů (i) přiložených k produktu König při jeho koupi nebo (ii) týkajících se produktu/ů, na ně(j)ž má být produkt König namontován nebo používán spolu s ním/nimi. Před používáním kteréhokoli z produktů König vás společnost König nabádá, abyste si podrobně přečetli veškeré tyto návody k použití a uživatelské manuály.

Společnost König dále výslovně vylučuje jakoukoli záruku imunity svého webu vůči infekci viry nebo jinými prvky, které mají schopnost stránky zamořit nebo zničit, jako i záruku nepřetržité dostupnosti a bezchybnosti informací na svých webových stránkách.

Společnost König ani další osoby nebo společnosti s ní spojené nenesou odpovědnost za jakékoli škody plynoucí z Vašeho používání nebo Vaší neschopnosti používat tyto webové stránky ani z jakýchkoli informací, obsahu, služeb nebo materiálů poskytovaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Společnost König si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění pozměnit, přidat a/nebo odstranit jakékoli informace na webových stránkách (včetně tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti). Společnost König nemá povinnost aktualizovat tyto webové stránky, včetně informací v nich obsažených.

 

Ochrana údajů

Tato stránka je provozována společností König S.p.A., Via Pescone, 9, 23867 Suello, ITÁLIE (dále jen „my“, „nás“ apod.). Toto sdělení popisuje, jakým způsobem my jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s těmito webovými stránkami.

1         Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Během Vaší návštěvy těchto webových stránek získáváme následující informace: datum a čas Vašeho přístupu na jednotlivé naše stránky, Vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, adresu URL webové stránky navštívené před přístupem na tyto stránky, některé soubory cookie (viz níže bod 2) a informace, které nám sami poskytnete při vyplňování kontaktního formuláře nebo při registraci do našeho e-shopu.

Nejste povinni nám poskytnout údaje, o které Vás na našem webu žádáme, nicméně pokud tak neučiníte, nebudete pravděpodobně moci využívat veškeré funkce těchto stránek.

2         Soubory cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Cookie je malý textový soubor, který lze uložit ve Vašem počítači při návštěvě nějaké webové stránky. Soubory cookie se používají pro zajištění přídavných webových funkcí pro uživatele. Mohou Vám například usnadnit pohyb mezi jednotlivými stránkami, umožní Vám vrátit se na stránku v místě, kde jste ji opustili, a/nebo uložit své preference a nastavení pro příští návštěvy stránek. Soubory cookie nemohou získat přístup k jiným datům ve Vašem počítači, ani je číst nebo měnit.

Většina souborů cookie na těchto stránkách jsou tzv. „session cookie“, které jsou automaticky vymazány, když opustíte náš web. „Permanentní“ soubory cookie naopak ve Vašem počítači zůstávají, dokud je v prohlížeči manuálně nevymažete. Tyto permanentní cookie využíváme k tomu, abychom Vás identifikovali při opětovném přístupu na náš web.

Přejete-li si spravovat soubory cookie ve Vašem počítači, nastavte Váš prohlížeč tak, aby Vás webové stránky informovaly pokaždé, když vyžadují ukládání souborů cookie. Můžete rovněž zablokovat nebo vymazat soubory cookie, které jsou již uloženy ve Vašem počítači. Pro více informací ohledně těchto opatření využijte prosím funkci „Help“ ve Vašem prohlížeči.

Rádi bychom Vás upozornili, že zablokováním nebo smazáním souborů cookie můžete negativně ovlivnit Vaše uživatelské pohodlí i možnost využívat všechny funkce našeho webu.

Na našem webu používáme následující soubory cookie

3         Účel zpracování údajů

Využíváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

zpřístupnění těchto stránek pro Vás a jejich další vylepšování a vývoj
získávání statistik o jejich používání
odhalení útoků na naše webové stránky, jejich prevenci a zkoumání
možnost odpovídat na Vaše dotazy
možnost identifikovat Vás jako návštěvníka nebo zákazníka našeho e-shopu

4         Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš prvořadý oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, který spočívá v plnění účelů uvedených výše v bodě 3.

5         Předávání Vašich osobních údajů

Pro výše zmíněné účely můžeme předávat Vaše osobní údaje následujícím příjemcům:

námi využívaným poskytovatelům IT služeb;
[jiná kategorie příjemců sdělení]
Někteří z výše uvedených příjemců mají sídlo mimo území Vašeho státu nebo zpracovávají Vaše osobní údaje v zahraničí. Úroveň ochrany údajů v jiných státech se nemusí vždy shodovat s její úrovní ve Vašem státě. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do států považovaných Evropskou komisí za státy s náležitou úrovní ochrany údajů, nebo přijímáme taková opatření, abychom se u všech příjemců ujistili o jejich náležité úrovni ochrany údajů. S tímto záměrem například do smluv začleňujeme standardní smluvní doložky (2010/87/EU a/nebo 2004/915/ES). Ty jsou k dispozici na vyžádání na adrese [email protected].

6         Doba uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu tří měsíců. Déle jsou uchovávány pouze v případě, kdy to považujeme za nutné za účelem zkoumání konkrétních útoků na naše webové stránky.

Jestliže se na našem webu zaregistrujete, uchováváme Vaše údaje po dobu existence Vašeho účtu, posléze pouze po dobu vyžadovanou zákony.

7         Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Máte dále právo mj. (za předpokladů platných právních předpisů): (i) obdržet potvrzení, zda a jaké údaje týkající se Vaší osoby uchováváme a získat jejich kopie; (ii) vyžádat si opravu, změnu či výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li správné nebo nebyly-li zpracovány v souladu se zákonem; (iii) vyžádat si z naší strany omezení zpracovávání Vašich osobních údajů; (iv) za určitých okolností vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo odvolat Váš předchozí souhlas s jejich zpracováním; (v) vyžádat si přenositelnost údajů; (vi) znát totožnost třetích osob, jimž jsou Vaše osobní údaje předávány a (vii) podat stížnost u odpovědných orgánů.

8         Naše kontaktní údaje

Máte-li ohledně zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na nás:

Konig S.p.A.
Via Pescone 9
23867 Suello
ITÁLIE

info(at)konigchain.com

Můžete případně taktéž kontaktovat našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dataprotection(at)konigchain.com

Naposledy aktualizováno dne 2. července 2019